Teorie Školy

Jste zvědaví? Rádi se učíte nové věci? Hledáte nový způsob jak se naučit na test? Já taky! V tematicky zaměřených epizodách vám rád povím od biologie po dějepis.

UvádíFilip Janeček

Všechny epizody

Teorie Školy: Tváření: Zákony plastické deformace

Zákon zachování objemu, zákon nejmenšího odporu, zákon pružného odlehčení, zákon kritického napětí (τkrit = σn * μ) μ = cosλ * sinχ – Schmidtův faktor (45 stupňů), zákon podobnosti...

Teorie Školy: Svařování: Přenos kovu v elektrickém oblouku

Poloha “nad hlavou” PE přímá polarita – proud e-, obalená ano, ale méně (zpětný proud iontů) nepřímá polarita – ne, obalená ano (dominantní proud iontů) – bazická elektroda (pro...

Teorie Školy: Svařování: Foukání oblouku

Magnetické foukání: mag pole pole oblouku vnitřní – vnitřní magnetický tlak P=B^2/(2*mi0) – držící oblouk ve směru od elektrody vnější – kruhový magnetický tlak vysoká J, T, p, gaussovské...

Teorie Školy: Svařování: V-A charakteristika

POZOR: U POLOSTRMÉ CHARAKTERISTIKY S ROSTOUCÍM PROUDEM I NAPĚTÍ U KLESÁ (abychom zachovali konstantní výkon) Katodová skvrna, oblast katodového úbytku U (např. 8 V z 42 V), trup oblouku...

Teorie Školy: Svařování: Historie elektrického oblouku

1903 Fouché, Picard – kyslík + palivo (acetylén) – metoda 311, 1901 sir Humphrey Davy a současně Vladimírovič Petrov – elektrody lisované z dřevěného uhlí (pára uhlí (později grafitu)září...

Teorie Školy: Svařování: Tavné svařování

Tlakové svařování (v dotčené oblasti alespoň 60 % plastické deformace (svařování ultrazvukem 5 %) – GPa, MMA ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111 dle ISO 4063) OCHRANNÁ ATMOSFÉRA –...

Teorie Školy: Svařování: Tlakové svařování

Kovářské svařování – napěchování (stlačení ve směru osy), nahřátí na 800-900 C (červená), okujení, posypání tavidlem (BORAX), 1300-1450 C bílá oklepáním strusky a propojení – damascénská ocel (Damašek) –...

Teorie Školy: Tepelná technika: Plazmové řezání, tavení, svařování

Procesy v plazmatu – disociace (2000-6000 K) (H2, O2)~5eV, N2,CO~9eV vznik volných radikálů ionizace (5000-15000 K)(15000 – 100000K vícenásobná ionizace) – odtržení e- – ionizační potenciál (nízký u alkalických...

Teorie Školy: Tepelná technika: Aplikace plazmatu

Světelné – elektrický oblouk – Na – char. vlnová délka 589 nm, sodíková vysokotlaká – pěstování rostlin (srov. plazmová lampa – emise modrého světla) /nízkotlaká výbojky – dnes vytlačena...

Teorie Školy: Tepelná technika: Plazma

1839 Jan Evangelista Purkyně fyziolog zakladatel cytologie purkyňovy buňky jedny z největších neuronových buněk keříčkovité dendrity srov Bezoutovy trojúhelníkové buňky – velikost těla i 20um 1878 sir William Crookes...

Teorie Školy: Tepelná technika: Fyzikální veličiny

Ohm mm/m = 10^-6 Ohm m, Tepelné veličiny tepelný tok (W), hustota tepelného toku (W/m2). (Srov. Intenzita vyzařování M), tepelný odpor R Teplotní veličiny Součinitel teplotní vodivosti a= λ/(cς)...

Teorie Školy: Fyzika: Indukčnost

Φ=∫BdS=0 (4. max. r. – Gaussův zákon pro magnetické pole) Indukčnost: konstanta úměrnnosti – Biot-Savartův zákon B(r) = (μ.I/(4π)).∫dRqx(r-Rq)/(r-Rq)^3 Rq – počáteční poloha náboje Q, L=ψ/I ψ – spřažený...

Teorie Školy: Stroj: EN symboly pro tepelné zpracování a povlakování

Značky +CH – na tvrdost jádra +H – prokalitelnost +Z15,+Z25,+Z35 – min. kontrakce ve směru kolmém k povrchu, značí necking (vznik krčku – zúžení) TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ – +A (annealing...

Teorie Školy: Stroj: Značky ocelí dle EN

1) fyzikální, mechanické vlastnosti, použití S (Steels for Constructions for general use) – S235JRC+C – zkouška rázem v ohybu – práce K, KV, 235 Reh, Rel, C+C – možné...

Teorie Školy: Stroj: Úvod do technických materiálů

Slitiny železa – vysoká pec 3-4% C, C>2% litiny, Oceli ke tváření – nelegované – jakostní, ušlechtilé Korozivzdorné oceli Cr>10,5% C<1,2% korozivzdorné oceli, žáruvzdorné oceli, žárupevné oceli, Ostatní oceli...

Teorie Školy: Stroj: Nepřímé převody

hnací stroj – spojka – převodovka – spojka – hnaný stroj PŘEVOD a) třecí silou – přímý/nepřímý – řemen, lano b) tvarem – přímý – ozubená kola/nepřímý – řetěz...

Teorie Školy: Stroj: Silový, materiálový a tvarový styk

Silový styk – lisované uložení, lícovaný šroub, lícovaná trubka Materiálový styk – drážky, čepy ŠROUBOVÝ SPOJ – stavěcí šroub, závrtný šroub, závitořezný, odtlačovací šroub A = 24mm 6g, js15,...

Teorie Školy: Stroj: Stupně Ra

Stupně drsnosti dle Ra: 0,012 – velmi přesné měřící přístroje, koncové měrky, vysoké smykové rychlosti, vysoká zobrazivost 0,025 0,05 0,1 – superfiniš čelní plochy axiálních ložisek, těsnění tekutin (x...

Teorie Školy: Stroj: Textura povrchu

Textura povrchu -po dokončovací operaci – třískové obrábění, stopy po průvlacích, otisky odlitků, výkovek jeví stopy po zápustce, ne nedokonalosti – trhliny, lunkry (staženiny), profily – P, W, R,...

Teorie Školy: Právo: Smluvní právo

Závazkový vztah: 2 a více konkrétně vymezených subjektů vytvoří konkrétně vymezená práva a povinnosti zasahující pouze účastníky těchto vztahů MODEL 1 – výměna MODEL 2 – smlouva zavazuje zhotovitele...

Teorie Školy: Stroj: Uložení s vůlí, s přesahem a přechodná uložení

Rozměry nemající charakter hřídele/díry – výjimečné tolerance: J + tolerance(číslo) – SJD – šetří výstružníky, upínací trny (na výstružníky x měřící kontrolní trn), kontrolní kroužky (až 1 mikrometr) ULOŽENÍ...

Teorie Školy: Dějiny techniky: Renesance a humanismus

Rozpad středověkého myšlení: knihtisk (díla Aristotela), myšlení žijeme teď a tady (x Platonův svět ideí v empireu), reformace, objevné plavby, střelné zbraně, vzestup měšťanstva, spekulativní duch x duch analýzy,...

Teorie Školy: Matematika: Funkce o jedné proměnné

Interpolace (x aproximace – prochází přesnými body) – numerická analýza n=2 lineární interpolace (u zrodu Newton) přímka, n=3 – Kvadratická Interpolace – parabola, n>3 interpolace polynomu n-tého stupně (Newtonova...

Teorie Školy: Deutsch: N-deklination

1) Der Student/ein Mensch 2) des Studenten/eines Menschen 3) dem Studenten/einem Menschen 4) den Studenten/einen Menschen NATIONALITÄTEN – Deutsche, Tseche, Bulgare, Franzose, Brite, Schotte, Chinese PERSONEN – Bube, Bursche,...

Teorie Školy: Technologie: Obrábění

Obrábění – odstranění materiálu obrobku – ruční (hoblování), třískové, speciální EDM – Electric Discharge Machining – Obrábění pomocí elektrických jisker, laserové obrábění – přeměna světelné energie na tepelnou, plazmové...

Teorie Školy: Matematika: Logika a teorie množin

axiom, definice, věta Logický součin A konjunkce, logický součet V disjunkce, Zákon vyloučení třetího – negace disjunkce, Zákon sporu – negace konjunkce, Komutativní zákon, asociativní zákon, distributivní zákon –...

Teorie Školy: Teorie stroje: Šroubové spoje

rozebíratelný spoj, převod pohybu přímočarého na rotační Matice – korunová (závlačka, připrojení drátem), s kloboukem/ pojistkou, podložky – pojištění – pružinová, vějířová podložka, šroub samozávrtný, rozložení tlaku, pokud díra...

Teorie Školy: Literatura: Faust – Johann Wolfgang von Goethe (kompozice)

1808 1. díl, 1832 2. Díl 1863 Předehra na divadle, Prolog v nebi – sázka Mefistofela se Stvořitelem 1. Díl Na počátku byl čin (aktivistická filozofie) Mefistofeles odvádí Fausta...

Teorie Školy: Literatura: Faust – Johann Wolfgang von Goethe (kompozice)

1808 1. díl, 1832 2. Díl 1863 Předehra na divadle, Prolog v nebi – sázka Mefistofela se Stvořitelem 1. Díl Na počátku byl čin (aktivistická filozofie) Mefistofeles odvádí Fausta...

Teorie Školy: Filozofie: Jiří z Poděbrad, TGM, Pekař, Patočka, Havel, Kohák

JIŘÍ Z PODĚBRAD (1420 – 1471) – králem zvolen, snaha sjednotit Evropu v jeden spolek, jako jediní se připojují Poláci (problematika autority papeže) TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 – 1937)...

Teorie Školy: Teorie technologie: Typy wolframových elektrod

Využití zejména u hořáků WIG/TIG Na základě ligur (příměsí) WP – nelegovaná, rychlé tavení, Wolfram 99,8%, pro AC (Al, Mg), zelená WT -ThO2 WT10 -1% -žlutá WT20 – 2%...

Teorie Školy: Fyzika: Kvantová optika a mechanika

Comptonův jev γ záření, rentgenové záření – uhlíkový terčík, zákon zachování hybnosti/energie λ=h(1-cosφ)/(mc) φ – úhel rozptylu- De Broglieho vztahy λ= h/p, f=E/h, USA C. J. Davidson, L. H....

Teorie Školy: Fyzika: Úvod do kvantové optiky

Fyzika – mikroobjekty – fyzika pevných látek, molekulová fyzika, fyzika elementárních částic, jaderná fyzika – teoretickým základem všech disciplín kvantová fyzika – její částí kvantová optika – studuje interakci...

Teorie Školy: Literatura: Karel Čapek

KAREL ČAPEK (1890 Malé Svatoňovice – 1938 Praha) – pátečníci – Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Bass, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Eduard Beneš, Ferdinand Peroutka, František Langer, Josef Kopta –...

Teorie Školy: Kniha: Bílá nemoc – Karel Čapek

Moderní vědeckofantastické drama 1937 – 1. Dějství – Dvorní rada 1. Obraz – nemoc, test 2. Obraz – dvorní rada Prof. Doc. Sigelius – novinář, Dr. Galén 3. Obraz...

Teorie Školy: Kniha: Stín kapradiny – Josef Čapek

Baladická novela (1930), 1. pokus o čistou epiku Josefa Čapka – vražda/skolení – postupné uvědomování si smrti – stín kapradiny neskrývá, ale sám pronásleduje – Rudolf Aksmait a Václav...

Teorie Školy: IT: Princip digitální fotografie, artefakty obrazu

BAYEROVA MASKA – 1976, uspořádání barevných filtrů, poměr 1 : 2: 1, dopočítávání dle binlineární (2×2) nebo bikubické (4×4) interpolace, barevné moaré – OLPF filtr (Optical Low Pass Filter)-...

Teorie Školy: IT: Digitální fotografie

Digitální fotografie – přenášení, úprava, archivace na osobních počítačích, zobrazení, uložení tisk x analog. – chem. Proces, Kompaktní fotoaparát – napodobení průhledu, DSLR (Digital Single Lense Reflex Camera) –...

Teorie Školy: IT: Informační systémy

Sběr, distribuce nebo zpracovávání informací k řízení, plánování či rozhodování, komponenty: lidi, procesy, hardware, software, údaj, informace, znalost, Public Information Systems – veřejně přístupné, SMIS – sociální sítě EIS...

Teorie Školy: Kniha: Hamlet, dánský princ – William Shakespeare (konext)

Napsáno 1600 – 1602, literární druh: drama, žánr: pětidílná tragédie (aristotelovské schéma) téma: nerozhodnost, msta, vražda, minulost motiv: nenaplněná láska, nedůvěra, pomíjivost života časoprostor – Elsinor, jazyk: blankvers –...

Teorie Školy: English: Education system in the United States, Great Britain and the Czech Republic

UNITED STATES 1) elementary/grade school – Pledge of Allegience, public x private schooling, compulsory, essential subjects (Math, Science, English), marks A-F 2) Junior high/middle school – grade 6 –...

Teorie Školy: Kniha: Hamlet, dánský princ – William Shakespeare (kompozice)

Hamlet, dánský princ (Hamlet, the Prince of Denmark) KOMPOZICE 1. dějství 1 scéna – vojáci hradní stráže 2. scéna – Claudiův proslov 3. scéna Rada Laerta Ofélii 4. duch...

Teorie Školy: Fyzika: Nestacionární magnetické pole

Nestacionární magnetické pole – změna proudu/vzdálenosti – elektromagnetická indukce B, magnetický indukční tok Φ, Faradayův zákon elektromagnetické indukce Ui = -dΦ/dt Lenzův zákon – proud opačného směru – po...

Teorie Školy: Literatura: Jaroslav Seifert

Básník, publicista, překladatel, redaktor levicových novin a nakladatelství, “problémový autor oficiální literatury”, NC 10. 12. 1984, člen (spoluzakladatel) Devětsilu, 1929 podepsal Manifest sedmi komunistických spisovatelů (Vančura, Olbracht, Malířová, Neumann,...

Teorie Školy: Literatura: Český underground – Bondy, Jirous

Underground = druhá kultura – hudba DG307 – Pavel Zajíček, psychiatrická diagnóza, The Plastic People of the Universe – Milan Hlavsa, bytové divadlo – Vlasta Chramostová EGON BONDY –...

Teorie Školy: Literatura: Kainar, Wernisch, Hrabě, Hiršal, Grögerová

JOSEF KAINAR (1917 Přerov – 1978 Dobříš) – na koncertní úrovni kytara, housle, klavír, Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem NOVÉ MÝTY (Stříhali dohola malého chlapečka – Bohumír Matal,...

Teorie Školy: IT: Přenosné počítače – laptop, notebook, tablet, PDA

požadavky – co nejnižší hmotnost, nezávislost na napájecím napětí Typy – Laptop (na klín) – m < 5kg, A3, velikost běžného kufříku, notebook, m < 3 kg, A4, palmtop...

Teorie Školy: IT: Viry, antivirové programy, formy infiltrace systému počítače

Historie: 1983 Dr. Frederick Cohen – množící se vir 1986 Brain – Basid a Amjad Farooq Alvi, MS DOS, možnost vakcíny – telefonní číslo, lékařský software ŠÍŘENÍ VIRŮ –...

Teorie Školy: Literatura: František Hrubín, Jan Skácel a Oldřich Mikulášek

FRANTIŠEK HRUBÍN – narozen v Praze – studuje zde gymnázium, rodiště matky Posázaví, Lešany, 1956 kritické zhodnocení na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů se Seifertem (jeho přítel) – snaha...

Teorie Školy: Literatura: Česká literatura v letech 1958 – 1968

1956 – II. sjezd Svazu československých spisovatelů – František Hrubín, Jaroslav Seifert – Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může se jednat o taktický manévr, smlčí-li pravdu básník, lže. 1967 IV....

Teorie Školy: IT: Komunikace v počítačových sítích a Referenční model ISO/OSI

ISO (International Organization for Standardisation) OSI (The Open Systems Interconnection) – 7 vrstev: 1) vrstva fyzická – bity, stream, fyzický paket – 10 / 100 / 1000 Ethernet (nakládání/vykládání)...

Teorie Školy: Filozofie: Jan Amos Komenský

JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 Morava – 1670 Amsterdam) ŽIVOT: studuje na bratrské škole v Přerově, dále v Heidelbergu a Herbonu, po návratu správcem přerovské školy, dále knězem ve Fulneku,...

Teorie Školy: Filozofie: Počátky české filozofie

ČESKÁ FILOZOFIE – odmítání systematické (spekulativní) filozofie, směřuje k praxi, mezioborová interference, vždy zadání etika, za svými názory si stojí, nikdo z českých filozofů výrazně nepronikne do světové filozofie,...

Teorie Školy: English: Vocabulary connected with studying

Accademic, curriculum, inattentive, self-study, seminar, lecture, tutorial, mock exam, intelligent, tuition, plagiarise, special needs, cram, conscientous, intellectual, academic, graduate, knowledgeable

Teorie Školy: English: Phrasal Verbs

Brush up on sth., come (a)round to accede, come up with, face up to, figure out, hit upon, make out, piece together, think out, think of, mull over, read...

Teorie Školy: English: Thinking

VERBS: Reckon, discriminate – a) diskriminovat b) rozlišit, assume, assess, ponder, deliberate, discriminate, deduce, estimate, justify, grasp, gather, cogitate, reflect (on sth.), query, presume, contemplate, speculate, suppose, concentrate, baffle,...

Teorie Školy: Kniha: Zločin a trest (2) – Fjodor Michajlovič Dostojevskij

téma: relativita zla motiv: šílenství/psychický rozklad, bída/chudoba (x kontrast s přepychovou společností – Svidrigajlov), milenecká láska, časoprostor – vznik díla 1866, Petrohrad, Kompoziční výstavba: 6 částí, běžně 7 (1.,...

Teorie Školy: Kniha: Zločin a trest – Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Psychologický román, 6 částí + epilog, 1 část – nuzný student Rodion Romanyč Raskolnikov, setkání s Marmeladovem, dopis Pulcherji Romanovny – Svidrigajlov x Avdoťja Romanovna, Marfa Marfa Petrovna, nic...

Teorie Školy: Filozofie: Nietzsche, Schopenhauer, Fenomenologie, Pragmatismus a Existencialismus

FRIEDRICH NIETZSCHE – malý pastor, filozof s kladivem – ALSO SPRACH ZARATHUSTRA – perský prorok, který hlásá: člověk/nadčlověk (übermensch) – 7 anti: antimoralistický (morálka panská x morálka rabská), antipesimistický...

Teorie Školy: IT: Programy, programové balíky, textové editory

Windows = operační systém, programy – 1) předinstalované – např. Malování, kalkulačka, Notepad, Wordpad, Cortana 2) samostatně instalované – většina 3) programové balíky – např. Ms Office, Adobe Creative...

Teorie Školy: English: Human Expressions, Gestures and Emotions

GESTURES AND EXPRESSIONS – fold your arms, shrug your shoulders, frown, scowl, purse your lips – anger, pout – anoyance/sexual attractive way, yawn, scratch your head, shook your head,...

Teorie Školy: IT: Sběrnice a procesor

Sběrnice (Bus) – přenos dat – sběrnice datová, adresová a řídící, sběrnice synchronní a asynchronní, multimaster sběrnice (proměnný master (pán) sběrnice x slave), systémová sběrnice (CPU bus) – propojení...

Teorie Školy: Literatura: Gabriel García Marquéz a Jorge Luis Borges

Mísení fikce a reality, Latinská Amerika GABRIEL GARCÍA MARQUÉZ (1928 – 2004) – do 12 let výchova prarodičů, Kolumbie, SŠ na Bogotě (hlavní město Kolumbie), nedostudoval práva – novinářský...

Teorie Školy: IT: Počítačové komponenty a základní deska

Nejrozšířenější IBM PC COMPATIBLE – komponenty myš – čistě výstupní zařízení, polohovací zařízení klávesnice – vstupní zařízení monitor – výstupní zařízení skříň (case) – prostor pro interní počítačové komponenty...

Teorie Školy: Literatura: Poválečné drama v USA

TENNESSEE WILLIAMS – psychologické drama, milenec Merlo – ztráta – alkohol, drogy – předčasná smrt hrdinové/hrdinky – přecitlivělí, nešťastní, zhlédl Přízraky Henrika Ibsena, vliv Čechova a Strindberga SESTUP ORFEŮV...

Teorie Školy: Literatura: Beatnická generace

BEATNICKÁ GENERACE = beatnici, zbitá generace, generace na cestě – 2. polovina 50. Let – Hipster (esej Normana Mailora the White Negro) x Hipster – Gingsberg – “zasvěcený”, “ten,...

Teorie Školy: English: Modal verbs in past

HAD TO – past form of must SHOULD/OUGHT TO HAVE I should have + verb of thinking (thought, realized, known) – eg. I should have known this company is...

Teorie Školy: Literatura: Americká literatura po 2. světové válce – Mailor, Vonnengut, Heller, Styron

Kultura: architektura – německý Bauhaus (posledním ředitelem Ludwig van der Rohe – vila Tugendhat), výškové budovy (sídlo OSN), malířství – centrum New Yorku – abstraktní expresionismus – Jackson Pollock,...

Teorie Školy: Kniha: Písně kosmické – Jan Neruda

Dostaly se na palubu raketoplánu – 2013 Andrew Feustel – jeho manželka měla matku Češku (otec Ind), vydáno 1878 téma: vesmír motivy: ohromnost vesmíru, skutečné vesmírné úkazy, vědecký pokrok,...

Teorie Školy: English: Modal verbs

SHOULD/OUGHT TO – expectation, reccomendation – formal obligation, improbability/implausability, critique of an action, uncertainty, coincidence CAN -capability, critique COULD – suggestion, unwillingness, possibility/impossibility, posdibiloty/uncertainty MUST/CAN’T – certainty (for the...

Teorie Školy: Literatura: Autoři východního bloku po 2. světové válce

ALEXANDR SOLŽENICYN JEDEN DEN IVANA DĚNISOVIČE – novela, jeden den vězně Šč-854 SOUOSTROVÍ GULAG – románová trilogie, modelové situace RAKOVINA -román, ontologická klinika v Taškentu, meatastáze rakoviny = totalitní...

Teorie Školy: Literatura: Německy píšící autoři po 2. světové válce

Skupina 47: odmítání nacistické minulosti, “nultá hodina” – odraz ode dna HEINRICH BÖLL(1917-1985) – německý romanopisec, dramatik, esejista, vystudoval germanistiku a klasickou filologii, katolicky vychováván, ostrá kritika pokřivených vztahů...

Teorie Školy: IT: Databázové modely, objekty a architektury

Vztahy mezi tabulkami: a) žádné b) 1:1 c) 1:N nejpoužívanější – odpovídá mnoha situacím ve skutečném životě d) M:N – vazební tabulka SŘBD využívá operace CRUD 1) C –...

Teorie Školy: Literatura: Graham Green, Anthony Burgess, Harold Pinter a Alberto Moravia

Evropští autoři po 2. Světové válce Graham Green -Dostojevskij 20. Století, Dostojevskij Západu – pohled do svědomí, dětství chladná rodina, šikana, záškoláctví, maniodepresivní stavy, historie – Oxford, později levicový...

Teorie Školy: IT: Normalizace databází

Normální formy – čím vyšší normální forma (dále NF) , tím snazší práce s daty (u vyšších NF ovšem může být na úkor funkčnosti) 0NF – alespoň jeden atribut...

Teorie Školy: IT: Úvod do databází, integritní omezení a způsoby jejich dodržování

Databáze/báze dat/datová banka, anglicky Database nebo i Data Base (zkráceně DB) – často myšlen jak samotný soubor dat i SŘBT (DBMS) relační databáze – uložena v tabulkách – uvádí...

Teorie Školy: Kniha: Epos o Gilgamešovi

TÉMA: hledání nesmrtelnosti, MOTIVY: hrdinské přátelství, marnost lidského snažení FORMA: poezie DRUH: Epika ŽÁNR: epos/ epická báseň KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA – v babylónské verzi původně 12 tabulek, v sumersk é...

Teorie Školy: English: Nouns with prepositions and question tags

AT: not at all, at last, at the moment, at once, at stake, at fault IN: in a hurry, in control, in addition, in doubt, in any case, in...

Teorie Školy: IT: Historie výpočetní techniky a von Neumannovo schéma počítače

Historie: 1942 Konrád Zuse – počítač Zuse Z4 – zničený při náletu, 1944 Howard Aiken – Reléový počítač MARK 1 – podpora IBM, možné výpočty pro 1. atomovou bombu...

Teorie Školy: English: Infinitives and -ing forms

1) verb + infinitive with TO or ING form with a change in meaning (dependent on the form) eg forget, try, stop or remember 2) verb + infinitive (without...

Teorie Školy: Kniha: Utrpení mladého Werthera – Johann Wolfgang Goethe

Utrpení mladého Werthera (Die Lieden des jungen Werther) – sentimentální román (základem morálky je cit) – ve své době vyvolal tzv. wertherovskou horečku – módním se stal modrý frak,...

Teorie Školy: Kniha: Krysař – Viktor Dyk

Krysař – 1911 časopisecky, knižně 1915 TÉMA: láska, pomsta, čest a pohrdání MOTIV: pomalé činy (Sepp Jörgen), romantická láska, rozpor snu a skutečnosti, symboly: řeka – smrt, klid a...

Teorie Školy: Novověká filozofie: Racionalismus

Racionalismus – gnozeologický směr – rozum je vůči empírii (zkušenosti, nikoli skutečnosti) apriorní, princip dedukce RENÉ DESCARTÉS (1596 – 1650) -francouzský filozof a matematik, antropologický obrat, dualismus – dvě...

Teorie Školy: Novověká filozofie: Politologie a empirismus

Novověká filozofie – bouřlivý rozvoj přírodních věd vzorem filozofického poznání, emancipace filosofie od náboženství, rozpad tradičního středověkého feudalismu, 17 – poč. 19. Stol. , 2. antropologický obrat GNOZEOLOGICKÝ SYSTÉM...

Teorie Školy: Literatura: Československo 1948 – 1958 – Neff, Otčenášek, Frýd, Šiktanc, Holub, Branald, Řezáč

VLADIMÍR NEFF – představitel historické a psychologické prózy, zkušený vypravěč, prozaik, spisovatel, dramatik, obchodnická rodina – gymnázium, obchodní škola v Ženevě, manželka Vlasta Petrovičová – herečka Osvobozeného divadla, syn...

Teorie Školy: Literatura: Československo 1948 – 1958 – Vladimír Holan, Jan Zahradníček, Jiří Kolář. Jiří šotola

Československo 1948 – 1958 – Únor 1948 – demise vlády – Beneš přijímá, květen 1948 odmítá přijmout Ústavu 9. Května – abdikace => nástup Klementa Gottwalda, literatura oficiální, neoficiální...

Teorie Školy: Literatura: 1945 – 1948, Ludvík Kundera, Egon Hostovský, Jiří Weil, Jan Drda, Julius Fučík

LUDVÍK KUNDERA (1920 – 2010) – – bratranec Milana Kundery, český básník, dramatik, překladatel – francouzština, ruština, výtvarník, Život: FF MUNI v Brně, zakladatel Skupiny Ra – navazuje na...

Teorie Školy: Literatura: Česká poválečná 1945 – 1948 – Obecná charakteristika a Ivan Blatný

Společnost – nadšení, vděčnost vůči SSSR, odmítání Mnichova – František Halas – Torzo naděje, Seifert – Zhasněte světla, Syndikát československých spisovatelů, Benešovy dekrety – znárodňování, v praxi uplatňován princip...

Teorie Školy: Biologie: Jak funguje vnímání světa naším tělem

SMYSLOVÁ SOUSTAVA – funkce: vnímání informací z vnějšího i vnitřního prostředí, předávání podnětu (hranicí prahový podnět) z periferních (obvodových) nervů, Receptory – exteroreceptory, interoreceptory, proprioreceptory, Dělení dle způsobu detekce:...

Teorie Školy: Kniha: Stařec a moře – Ernst Hemingway

KONTEXT AUTOROVY TVORBY: Ernst Hemingway – americký dobrodruh, spisovatel, mistr krátkých forem v próze, metoda ledovce, zpopularizoval pojem Ztracená generace, ŽIVOT: v dětství konflikty s dominantní matkou, po SŠ...

Teorie Školy: Afrika: Současné dění na černém kontinentu

STAV: primitivní industrializace, minimální průmyslová základna, chaotické kořistění surovinového bohatství – přírodního (kaučuk, dřevo), surovinového (ropa, diamanty) – ekologické katastrofy, nízká konkurenceschopnost, nestabilní režimy, časté puče Válečné konflikty v...

Teorie Školy: Afrika: Dekolonizace

Proces dekolonizace – po 2. Světové válce 4 nezávislé státy – Libérie, Etiopie, Jihoafrická unie a Egypt VELKÁ BRITÁNIE – změna koloniálních vztahů – Commonwealth – udržení politického a...

Teorie Školy: Afrika: Kolonizace a imperialismus

1. Evropané už 14. Století, 15. Století Portugalci – cílem Indie (později i Holanďané – cílem Indonésie) objevné plavby podporuje Jindřich Mořeplavec 1415 dobytí Ceuty 1487 Bartolomeo Diaz –...

Teorie Školy: Afrika: Pravěk, starověk a středověk

ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA: rozloha 30 500 000 km2 (Evropa 10 200 000 km2), obyvatelstvo – přes 1 mld. – 15% světové populace – S arabské komunity, J bělošské komunity –...

Teorie Školy: English: The Old Man and the Sea – Ernest Hemingway 2

This is the second episode of the Old Man and the Sea series. In each episode we will read a part of this american classic and translate it into...

Teorie Školy: English: The Old Man and the Sea – Ernest Hemingway 1

This is the first episode of the Read English series where I am going to read The Old Man and the Sea book and translate it into czech (Stařec...

Teorie Školy: Literatura: Ruská a surrealistická

BORIS PASTETRNAK – spolu s Majakovským nejvýznamnější meziválečný literát, židovského původu, otec impresionista, matka klavíristka, studium hudby a filologie, 1913 nakladatelství Lyrika, 1921 sestra, rodiče – emigrace do Německa,...

Teorie Školy: Literatura: Meziválečná a světová – Feuchtwanger, Faulkner, Hess, Exupéry, Woolfová, Steinbeck

LION FEUCHTWANGER – paralela, alegorie, překládá indická, španělská a řecká dramata, přítel B. Brechta, židovského původu – seznam zakázaných autorů, Díla ŽID SÜSS – bohatý, na vrcholu – závist...

Teorie Školy: Literatura: Meziválečná světová – Mann, Proust, Shaw, Joyce

Společnost mezi válkami: příměří, Německo – republika, reparace – nástup extrémních ideologií – fašismus, nacismus – 1933 Hitler k moci, komunismus – 1905 Krvavá neděle – křižník Potěmkin, prohra...