Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.1.2022

Józua 5,13-15 13 Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.1.2022

Józua 4,1-5,1 1 Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Józuovi: 2 Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jednom, 3 a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.1.2022

Józua 3,1-17 1 Včasráno Józua vstal; on i celý Izrael pohli sa zo Šittímu, prišli k Jordánu a prenocovali tam skôr, ako sa prebrodili.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.1.2022

Józua 2,1-24 1 Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2022

Józua 1,1-18 1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2022

Józua 1,1-18 1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.1.2022

Ján 4,43-54 43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.1.2022

Ján 4,27-42 27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2022

Ján 4,1-26 1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2022

Ján 4,1-26 1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.1.2022

Ján 3,22-36 22 Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil. 23 I Ján krstil v Ainone blízko Salimu,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.1.2022

1. nedeľa po Zjavení Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14 Rímskym 12,1-8 1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.1.2022

Ján 3,1-21 1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.1.2022

Ján 2,13-25 13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.1.2022

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b Ján 2,1-12 1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.1.2022

Ján 1,35-51 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.1.2022

Ján 1,35-51 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.1.2022

Ján 1,29-34 29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.1.2022

Ján 1,19-28 19 A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b 1.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b 1.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.1.2022

 Heslo roka 2022: Ježiš Kristus hovorí: Kto prichádza ku Mne, toho neodoženiem. Ján 6, 37 JANUÁR Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: Poďte a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.12.2021

Závierka občianskeho roka. Silvester V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16a Rimanom 8,31b-39 31  Keď Boh za nás, kto proti nám? 32

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.12.2021

Ján 1,9-13 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.12.2021

Ján 1,6-8 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.12.2021

Ján 1,6-8 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.12.2021

2. slávnosť vianočná To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Hebrejom 1,1-4(5-14) 1

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.12.2021

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Títovi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.12.2021

Štedrý večer. Nocturna natalis Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.12.2021

Malachiáš 3,13-18 13 Prisilné sú mi vaše slová – vraví Hospodin – a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe? 14 Hovoríte: Daromné

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.12.2021

Malachiáš 3,6-12 6 Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. 7 Od čias svojich otcov ste sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.12.2021

Malachiáš 2,17-3,5 17 Unavujete Hospodina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hospodinovi!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.12.2021

Malachiáš 1,1-14 1 Výrok. Hospodinovo slovo k Izraelu prostredníctvom Malachiáša. 2 Miloval som vás, hovorí Hospodin. Vy sa však spytujete: Čím si nám

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.12.2021

4. adventná nedeľa Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko! Filipanom 4,4.5b Filipanom 4,4-7 4 Radujte sa v Pánovi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.12.2021

Zachariáš 14,1-11 1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. 2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.12.2021

Zachariáš 14,1-11 1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. 2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.12.2021

Zachariáš 14,1-11 1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. 2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.12.2021

Zachariáš 12,9-13,1 9 V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. 10 Vylejem na dom Dávidov a na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.12.2021

Zachariáš 11,4-17 4 Takto vraví Hospodin, môj Boh: Pas toto stádo, určené na zabitie. 5 Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.12.2021

Zachariáš 10,1-12 1 Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.12.2021

Zachariáš 9,9-12 9 Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.12.2021

Zachariáš 8,20-23 20 Takto vraví Hospodin mocností: Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest, 21 obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.12.2021

Zachariáš 8,9-19 9 Takto vraví Hospodin mocností: Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov – v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.12.2021

Zachariáš 8,9-19 9 Takto vraví Hospodin mocností: Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov – v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.12.2021

Zachariáš 8,1-8 1 Takto zaznelo slovo Hospodina mocností: 2 Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.12.2021

Zachariáš 8,1-8 1 Takto zaznelo slovo Hospodina mocností: 2 Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.12.2021

Zachariáš 7,1-14 1 Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň deviateho mesiaca, kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. 2 Bétel poslal Sar-Ecera a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.12.2021

Zachariáš 6,9-15 9 Potom mi zaznelo Hospodinovo slovo: 10 Vezmi od vyhnancov Cheldaja, Tóbiju a Jedaju, ktorí prišli z Babylonu v ten istý

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.12.2021

Zachariáš 6,1-8 1 Keď som znovu pozdvihol oči, videl som štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. Boli to bronzové vrchy. 2 V prvom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.12.2021

Zachariáš 5,1-11 1 Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. 2 On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.12.2021

2. adventná nedeľa Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28 Jakub 5,7-8(9-11) 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.12.2021

2. adventná nedeľa Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28 Jakub 5,7-8(9-11) 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.12.2021

2. adventná nedeľa Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28 Jakub 5,7-8(9-11) 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.12.2021

2. adventná nedeľa Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28 Jakub 5,7-8(9-11) 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.12.2021

Zachariáš 4,1-14 1 Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril, a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. 2 Spýtal sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.12.2021

Zachariáš 3,1-10 1 Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.12.2021

Zachariáš 3,1-10 1 Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.12.2021

Zachariáš 2,10-17 10 Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny – znie výrok Hospodinov – lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil –

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.12.2021

Zachariáš 2,10-17 10 Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny – znie výrok Hospodinov – lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil –

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.12.2021

DECEMBER Heslo mesiaca: Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba, znie výrok Hospodina. Zachariáš 2,14 Zachariáš 2,1-9

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.11.2021

Zachariáš 1,7-17 7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, to jest mesiaca šebát, druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Zachariášovi, synovi Iddovho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.11.2021

Zachariáš 1,1-6 1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády Boh takto oslovil proroka Zachariáša, syna Berechjovho, syna Iddovho: 2 Hospodin sa veľmi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.11.2021

Začiatok cirkevného roka. 1. adventná nedeľa Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b Rimanom 13,8-12 8 Nikomu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.11.2021

Začiatok cirkevného roka. 1. adventná nedeľa Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b Rimanom 13,8-12 8 Nikomu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.11.2021

2. Tesaloničanom 3,6-18 6 Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.11.2021

2. Tesaloničanom 2,13-3,5 13 My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.11.2021

2. Tesaloničanom 2,1-12 1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.11.2021

2. Tesaloničanom 1,1-12 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.11.2021

1. Tesaloničanom 5,12-28 12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.11.2021

1. Tesaloničanom 5,1-11 1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2 lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.11.2021

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35 Zjavenie Jána 21,1-7 1 Videl som nové nebo a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.11.2021

1. Tesaloničanom 4,13-18 13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Lebo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.11.2021

1. Tesaloničanom 4,1-12 1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.11.2021

1. Tesaloničanom 3,1-13 1 Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami ostaneme v Aténach, 2 a poslali sme

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.11.2021

1.Tesaloničanom 2,13-20 13 Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.11.2021

1.Tesaloničanom 2,1-12 1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2 ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.11.2021

1.Tesaloničanom 1,1-10 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.11.2021

1.Tesaloničanom 1,1-10 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.11.2021

Predposledná nedeľa cirkevného roka Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom. 2.Korintským 5,10a Rimanom 14,(1-6)7-13 (1 Slabého vo viere sa ujímajte,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.11.2021

Predposledná nedeľa cirkevného roka Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom. 2.Korintským 5,10a Rimanom 14,(1-6)7-13 (1 Slabého vo viere sa ujímajte,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.11.2021

Lukáš 18,18-30 18 Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.11.2021

Lukáš 18,9-17 9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: 10

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.11.2021

Lukáš 18,1-8 1 A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2 Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.11.2021

Lukáš 17,20-37 20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.11.2021

Lukáš 17,20-37 20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.11.2021

Lukáš 17,11-19 11 Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.11.2021

Lukáš 17,1-10 1 Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. 2 Lepšie

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.11.2021

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9 Rimanom 8,18-25 18 Lebo tak súdim,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.11.2021

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9 Rimanom 8,18-25 18 Lebo tak súdim,