Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.8.2022

Ján 10,11-21 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.8.2022

Ján 10,1-10 1 Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. 2 Kto však dvermi vchádza, je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.8.2022

Ján 9,35-41 35 I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? 36 Onen odpovedal: A kto je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.8.2022

Ján 9,24-34 24 Zavolali teda druhý raz toho človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu; my vieme, že je ten človek

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.8.2022

8. nedeľa po Svätej Trojici Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efezanom 5,8b.9 Matúš 5,13-16 13 Vy

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.8.2022

Ján 9,13-23 13 Zaviedli teda k farizejom toho predtým slepého. 14 Bola totiž práve sobota, keď Ježiš spravil blato a otvoril mu oči. 15 Aj farizeji

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.8.2022

Ján 9,1-12 1 Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. 2 Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.8.2022

Ján 8,46-59 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová;

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.8.2022

Ján 8,37-45 37 Viem, že ste potomstvo Abrahámovo; a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás. 38 Ja hovorím, čo som

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.8.2022

Ján 8,31-36 31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. 32 A poznáte pravdu a pravda

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.8.2022

AUGUST Heslo mesiaca: Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. 1.Kronická 16,33 Ján 8,21-30 21 Potom im zase hovoril: Ja

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.7.2022

7. nedeľa po Svätej Trojici A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Efezanom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.7.2022

Ján 8,12-20 12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.7.2022

Ján 7,53 – 8,11 7:53 A každý odišiel do svojho domu. 8:1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Zavčasu ráno však vošiel zase

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.7.2022

Ján 7,40-52 40 A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kristus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kristus?

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.7.2022

Ján 7,32-39 32 I počuli farizeji, že si zástup takto povráva o Ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby Ho zlapali. 33 Odpovedal teda Ježiš:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.7.2022

Ján 7,25-31 25 Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 A hľa, verejne hovorí, a nič Mu nepovedia.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.7.2022

Ján 7,14-24 14 Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. 15 A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.7.2022

6. nedeľa po Svätej Trojici Takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.7.2022

Ján 7,1-13 1 Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali zabiť Ho. 2 Boli však blízko židovské slávnosti,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.7.2022

Ján 6,66-71 66 Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.7.2022

Ján 6,60-65 60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš vedel sám

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.7.2022

Ján 6,52-59 52 I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? 53 Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.7.2022

Ján 6,35-51 35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.7.2022

Ján 6,22-34 22 Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.7.2022

5. nedeľa po Svätej Trojici Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efezanom 2,8

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.7.2022

Ján 6,16-21 16 Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru 17 a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora, do Kafarnaumu. Bola už tma,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.7.2022

Ján 6,1-15 1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.7.2022

Ján 5,41-47 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.7.2022

Ján 5,31-40 31 Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé; 32 iný je, ktorý svedčí o mne, a ja viem, že je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.7.2022

Ján 5,19-30 19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.7.2022

Ján 5,1-18 1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.7.2022

4. nedeľa po Svätej Trojici Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2 Rímskym 12,17-21 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.7.2022

Rút 4,1-22 1 Bóaz odišiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Bóaz. Vtedy povedal: Nože,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.7.2022

Rút 3,1-18 1 Potom jej povedala svokra Noémi: Dcéra moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa mala dobre? 2 Veď Bóaz, s ktorého dievkami

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.7.2022

Rút 2,1-23 1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechovho rodu. Volal sa Bóaz. 2 Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.7.2022

Rút 1,1-22 1 V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvomi synmi z judského

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.7.2022

Kniha sudcov 16,23-31 23 Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali radovánkam. 24 Keď ho ľud

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.7.2022

Kniha sudcov 16,4-22 4 Potom sa v údolí Sórék zaľúbil do ženy menom Delíla. 5 Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: Zváb ho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.7.2022

3. nedeľa po Svätej Trojici Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10 Lukáš 15,1-3.11b-32 1 I približovali sa k Nemu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.7.2022

Kniha sudcov 15,1 – 16,3 1 Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a povedal: Chcel by som

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.7.2022

JÚL Heslo mesiaca: Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Žalm 42,3 Kniha sudcov 14,1-20 1 Samson zišiel do Timny a v Timne videl

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.6.2022

Sudcovia 13,1-25 1 Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a Hospodin ich vydal na štyridsať rokov do rúk Filištíncom. 2 Bol raz istý muž

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.6.2022

Sudcovia 9,50-57 50 Nato išiel Abímelech do Tebecu, obkľúčil Tebec a zabral ho. 51 Uprostred mesta stála pevná bašta; tam utiekli všetci mužovia a ženy,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.6.2022

Sudcovia 9,7-21 7 Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.6.2022

Sudcovia 9,1-6 1 Abímelech, syn Jerubbaalov, išiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeľadi domu otca svojej matky:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.6.2022

2. nedeľa po Svätej Trojici Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; Ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28 Lukáš 14,(15)16-24

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.6.2022

Sudcovia 8,22-35 22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.6.2022

Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3,30 Sudcovia 7,16 – 8,3 16 Rozdelil tristo mužov na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.6.2022

Sudcovia 7,1-15 1 Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.6.2022

Sudcovia 6,33-40 33 Celý Midján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. 34 Vtedy zostúpil duch Hospodinov

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.6.2022

Sudcovia 6,25-32 25 V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.6.2022

Sudcovia 6,11-24 11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.6.2022

Lukáš 16,19-31 19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.6.2022

Sudcovia 6,1-10 1 Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom. 2 Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.6.2022

Sudcovia 5,1-31 Vtedy Debora a Bárák, Abínoámov syn, spievali: 2 Dobrorečte Hospodinovi za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.6.2022

Sudcovia 4,1-24 1 Po smrti Éhúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. 2 Preto ich Hospodin vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jábína,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.6.2022

Sudcovia 2,6-23 6 Keď Józua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. 7 Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.6.2022

Sudcovia 1,27 – 2,5 27 Menašše nevyhnal obyvateľov Bét-Šeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.6.2022

Sudcovia 1,1-3.17-21 1 Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina: Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom? 2 Hospodin odpovedal: Nech vytiahne

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.6.2022

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13 Rímskym 11,(32)33-36

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.6.2022

Veľpieseň 7,11 – 8,14 11 Ja patrím svojmu milému, za mnou sa nesie jeho žiadosť. 12 Poď, milý môj, vyjdeme do poľa, prenocujeme v dedinách.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.6.2022

Veľpieseň 6,1 – 7,10 1 Kam odišiel tvoj milý, ty, najkrajšia zo žien? Kam sa obrátil tvoj milý? Pohľadáme ho spolu s tebou. 2 Môj

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.6.2022

Veľpieseň 5,2-16 2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2022

Veľpieseň 4,1 – 5,1 1 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje – holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.6.2022

Veľpieseň 2,8 – 3,11 8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2022

2. slávnosť svätodušná Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Veľpieseň 1,1-2,7 1 …  2 Zľúbaj ma bozkami svojich

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.6.2022

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Rímskym 8,1-2(3-9)10-11 1 Nieto teda teraz už

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.6.2022

Galatským 6,1-18 1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.6.2022

Galatským 5,16-26 16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2022

Galatským 5,1-15 1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! 2 Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.6.2022

JÚN Heslo mesiaca: Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť. Veľpieseň 8,6 Galatským

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.5.2022

Galatským 4,8-20 8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.5.2022

Galatským 4,1-7 1 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; 2 ale je pod poručníkmi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.5.2022

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI (Počúvaj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7) Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2022

Galatským 3,19-29 19 Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. 20 Ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2022

Galatským 3,15-18 15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani nič k nej nepridáva. 16 A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.5.2022

Vstúpenie Krista Pána na nebo Ascensio Domini Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32 Skutky

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2022

Galatským 3,1-14 1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.5.2022

Galatským 2,11-21 11 Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2022

Galatským 2,1-10 1 Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa. 2 A pohnutý zjavením

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2022

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalm

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2022

Galatským 1,10-24 10 Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2022

Galatským 1,1-9 1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.5.2022

Jonáš 4,1-11 1 Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. 2 I modlil sa k Hospodinovi: Ó, Hospodine, či som nehovoril o tom, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.5.2022

Jonáš 3,1-10 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. 3 Jonáš vstal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.5.2022

Jonáš 2,1-11 1 Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; Jonáš bol v jej vnútri tri dni a tri noci. 2 I modlil sa zvnútra

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.5.2022

Jonáš 1,1-16 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2022

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE (Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1) Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2022

3.Jána 1-15 1 (Ja) starší – milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.5.2022

2.Jána 7-13 7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.5.2022

2.Jána 1-6 1 (Ja) starší – vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.5.2022

1.Jána 5,13-21 13 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A toto je dôvera, ktorú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2022

1.Jána 5,6-12 6 To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.5.2022

1.Jána 5,1-5 1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2022

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1) Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.5.2022

1.Jána 4,17-21 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.5.2022

1.Jána 4,7-16 7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2022

1.Jána 4,1-6 1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte