Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.1.2023

1.Mojžišova 14,1-16 1 Za čias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjócha, kráľa Ellásáru, Kedorláómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma, 2 títo viedli vojnu s Berom, kráľom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.1.2023

1.Mojžišova 13,1-18 1 Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.1.2023

1.Mojžišova 12,10-20 10 Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. 11 Keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.1.2023

1.Mojžišova 11,27-12,9 27 Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta. 28 Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.1.2023

1.Mojžišova 11,1-9 1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.1.2023

3. nedeľa po Zjavení Pána A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.1.2023

1.Mojžišova 9,18-28 18 Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým. 19 Títo traja boli Nóachovi synovia a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.1.2023

1.Mojžišova 9,1-17 1 Vtedy Boh požehnal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! 2 Strach a hrôza z

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.1.2023

1.Mojžišova 8,13-22 13 Šesťsto prvého roku Nóachovho života, prvého dňa prvého mesiaca vyschli vody na zemi. Vtedy Nóach odstránil z korábu pokrov, a hľa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.1.2023

1.Mojžišova 8,1-12 1 Vtedy sa Boh rozpomenul na Nóacha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe; Boh poslal vietor

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.1.2023

1.Mojžišova 7,17-24 17 Keď potopa trvala na zemi štyridsať dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. 18 Vody stúpali a veľmi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2023

1.Mojžišova 7,1-16 1 Potom riekol Hospodin Nóachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.1.2023

2. nedeľa po Zjavení Pána Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Ján 2,1-11 1 Na tretí

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2023

1.Mojžišova 6,5-22 5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6 Hospodin

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.1.2023

1.Mojžišova 6,1-4 1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.1.2023

1.Mojžišova 4,17-26 17 Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. 18 Enochovi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2023

1.Mojžišova 4,1-16 1 Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2 Potom porodila Ábela, jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.1.2023

1.Mojžišova 3,14-24 14 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.1.2023

1.Mojžišova 3,1-13 1 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.1.2023

1. nedeľa po Zjavení Pána Medzinárodný aliančný modlitebný týždeň Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14 Ján 1,29-34 29 Keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.1.2023

1.Mojžišova 2,18-25 18 Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. 19 Vtedy Hospodin Boh utvoril

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.1.2023

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b … tma prechodí a svieti už pravé svetlo. Naši známi mudrci

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.1.2023

1.Mojžišova 2,4b-17 Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo – 5 a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.1.2023

1.Mojžišova 1,26-2,4a 26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.1.2023

1.Mojžišova 1,14-25 14 Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.1.2023

1.Mojžišova 1,1-13 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.12.2022

Závierka občianskeho roka. Silvester V Tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16a Matúš 13,24-30 24 Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské človeku,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2022

Matúš 4,12-17 12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.12.2022

Matúš 4,1-11 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. 2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.12.2022

Matúš 3,13-17 13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. 14 On Mu však odporoval a povedal: Ja

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2022

Matúš 3,1-12 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej 2 a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. 3 Toto je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.12.2022

2. slávnosť vianočná To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu. Ján 1,14a Pamiatka prvého mučeníka

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.12.2022

1. slávnosť vianočná Narodenie Krista. Nativitas Christi To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu. Ján

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.12.2022

Štedrý večer. Nocturna natalis Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.12.2022

Matúš 1,1-17 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.12.2022

Izaiáš 35,1-10 1 Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.12.2022

Izaiáš 33,17-24 17 Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlu krajinu. 18 Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy: Kde je ten, kto počítal,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.12.2022

Izaiáš 32,1-20 1 Ajhľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva. 2 Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.12.2022

Izaiáš 30,1-17 1 Beda odbojným synom – znie výrok Hospodinov – ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.12.2022

4. adventná nedeľa Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko! Filipanom 4,4.5b

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.12.2022

Izaiáš 29,17-24 17 Vskutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. 18 V ten deň

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.12.2022

Izaiáš 28,14-22 14 Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. 15 Pretože vravíte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.12.2022

Izaiáš 26,7-19 7 Chodníkom spravodlivého je priamosť, Ty urovnávaš priamu koľaj spravodlivému. 8 Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba čakáme, ó Hospodine; Tvoje meno

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.12.2022

Izaiáš 26,1-6 1 V ten deň budú spievať v Judsku túto pieseň: Máme mocné mesto; Boh postavil na ochranu hradby a val. 2 Otvorte brány,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.12.2022

Izaiáš 25,1-9 1 Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.12.2022

Izaiáš 24,1-23 1 Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. 2 Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.12.2022

3. adventná nedeľa Na púšti pripravte cestu Hospodinovi; pozri, Pán, Hospodin, prichádza v moci. Izaiáš 40,3.10 Lukáš 1,67-79 67 Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.12.2022

Izaiáš 14,1-23 1 Lebo Hospodin sa zmiluje nad Jákobom, a ešte si vyvolí Izrael; a usadí ich na ich vlastnej pôde. Cudzinci sa pripoja

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.12.2022

Izaiáš 12,1-6 1 Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo – hoci si sa hneval na mňa – Tvoj hnev sa odvrátil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.12.2022

Izaiáš 11,1-10 1 Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.12.2022

Izaiáš 9,1-6 1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.12.2022

Izaiáš 8,16-23 16 Zviazať mám svedectvo, zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi, 17 a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.12.2022

Izaiáš 8,1-15 1 Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť – náhly lup! 2 A vezmi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.12.2022

2. adventná nedeľa Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28 Jakubov 5,7-8(9-11) 7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.12.2022

Izaiáš 7,10-25 10 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: 11 Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.12.2022

Izaiáš 7,1-9 1 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.12.2022

DECEMBER Heslo mesiaca: Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.11.2022

Izaiáš 5,8-24 8 Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny. 9 Do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.11.2022

Izaiáš 5,1-7 1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. 2 Prekopal ju, zbavil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.11.2022

Izaiáš 4,2-6 2 V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.11.2022

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b Rímskym 13,8-12 8 Nikomu nič

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.11.2022

Izaiáš 3,1-15 1 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody, 2 hrdinu i bojovníka, sudcu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.11.2022

Izaiáš 2,6-22 6 Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami si podávajú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.11.2022

Izaiáš 2,1-5 1 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.11.2022

Izaiáš 1,21-31 21 Ako sa verné mesto stalo neviestkou! Bolo plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom, teraz však vrahovia. 22 Tvoje striebro sa zmenilo na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.11.2022

Izaiáš 1,10-20 10 Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory! 11 Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.11.2022

Izaiáš 1,1-9 1 Videnie Izaiáša, syna Ámócovho, ktoré mal o Judsku a o Jeruzaleme za dní judských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chizkiju. 2 Počujte,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.11.2022

23. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35 Marek 13,28-37

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.11.2022

Zjavenie Jána 22,16-21 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.11.2022

Zjavenie Jána 22,6-15 6 Povedal mi ešte: Tieto slová sú verné a pravé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.11.2022

Zjavenie Jána 22,1-5 1 Ukázal mi rieku vody života, čistú ako krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho. 2 Uprostred námestia a na oboch

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.11.2022

Deň pokánia a modlitieb Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. Príslovia 14,34 Zjavenie Jána 21,22-27 22 Ale chrám som v ňom nevidel,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.11.2022

Zjavenie Jána 21,15-21 15 Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trstiny, aby odmeral mesto, jeho brány a hradné múry. 16 Mesto je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.11.2022

Zjavenie Jána 21,9-14 9 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmimi poslednými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.11.2022

22. nedeľa po Svätej Trojici Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom. 2.Korintským 5,10a Lukáš 18,1-8 1 A povedal im podobenstvo, ako

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.11.2022

Zjavenie Jána 21,1-8 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.11.2022

Zjavenie Jána 20,11-15 11 Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a ich

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.11.2022

Zjavenie Jána 20,1-10 1 Potom som videl anjela zostupovať z neba: mal kľúč od priepasti a na ruke veľkú reťaz. 2 Uchopil draka, toho starého

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.11.2022

Zjavenie Jána 19,11-21 11 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.11.2022

Zjavenie Jána 19,1-10 1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva i vláda nášmu Bohu, 2 lebo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.11.2022

Zjavenie Jána 18,1-24 1 Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. 2 Skríkol mohutným hlasom:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.11.2022

21. nedeľa po Svätej Trojici Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9 Rímskym 8,18-25 18 Lebo tak súdim, že utrpenia

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.11.2022

Zjavenie Jána 17,15-18 15 Povedal mi ešte: Vody, ktoré si videl, kde sedí neviestka, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.11.2022

Zjavenie Jána 17,7-14 7 Anjel mi však povedal: Čo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a má sedem

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.11.2022

Zjavenie Jána 17,1-6 1 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí majú sedem čiaš, a prehovoril so mnou takto: Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.11.2022

Zjavenie Jána 16,17-21 17 Aj siedmy anjel vylial svoju čašu na vzduch, a vyšiel z chrámu od trónu mohutný hlas: Stalo sa! 18 Nato nastali

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.11.2022

NOVEMBER Heslo mesiaca: Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.10.2022

Pamiatka reformácie Nik totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11 Zjavenie Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.10.2022

20. nedeľa po Svätej Trojici Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.10.2022

Zjavenie Jána 15,5-8 5 Po tomto som videl: otvoril sa chrám stánku svedectva na nebi 6 a z chrámu vyšlo sedem anjelov, majúcich sedem pliag;

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.10.2022

Zjavenie Jána 15,1-4 1 Videl som iné veľké predivné znamenie na nebi: sedem anjelov so siedmimi poslednými pliagami, lebo nimi sa dovršuje hnev Boží.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.10.2022

Zjavenie Jána 14,14-20 14 Pozrel som, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.10.2022

Zjavenie Jána 14,6-13 6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.10.2022

Zjavenie Jána 14,1-5 1 Pozrel som, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s Ním stoštyridsaťštyritisíc tých, ktorí mali napísané na čele jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.10.2022

Zjavenie Jána 13,11-18 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.10.2022

19. nedeľa po Svätej Trojici Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený. Jeremiáš 17,14 Jakubov 5,13-16 13 Trpí niekto medzi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.10.2022

Zjavenie Jána 13,1-10 1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.10.2022

Zjavenie Jána 12,13-18 13 Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14 Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.10.2022

Zjavenie Jána 12,7-12 7 A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, 8 ale nevydržali,