Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.5.2023

2. slávnosť svätodušná Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom! znie výrok Hospodina zástupov.Zachariáš 4,6b Žalm 51,12-21 12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2023

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b 1.Korintským 2,12-16 12 My sme však neprijali

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2023

Filipským 4,10-23 10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.5.2023

Filipským 4,1-9 1 A tak, bratia moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu, milovaní. 2 Napomínam Evodiu a napomínam Syntychu, aby

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2023

Filipským 3,12-21 12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.5.2023

Filipským 3,1-11 1 Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2023

Filipským 2,19-30 19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2023

Filipským 2,12-18 12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2023

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI (Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalmy 27,7) Kristus hovorí: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2023

Filipským 2,5-11 5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.5.2023

Filipským 1,27-2,4 27 Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby – či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený –

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.5.2023

VSTÚPENIE KRISTA PÁNA NA NEBO. ASCENSIO DOMINI Kristus hovorí: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32 Lukáš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.5.2023

Filipským 1,18b-26 ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.5.2023

Filipským 1,12-18a 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozhlásilo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2023

Filipským 1,1-11 1 Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom. 2 Milosť vám a pokoj

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2023

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalmy

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.5.2023

Príslovia 9,1-18 1 Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. 2 Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, 3 rozoslala svoje slúžky

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.5.2023

Príslovia 8,22-36 22 Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami. 23 Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. 24 Keď ešte

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.5.2023

Príslovia 8,1-21 1 Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas? 2 Na temeni výšin, pri ceste, na križovatkách sa postavila: 3 pri bránach, pri vstupe

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2023

Príslovia 7,1-27 1 Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. 2 Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.5.2023

Príslovia 6,12-19 12 Naničhodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami, 13 kto žmurká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. 14 Zvrátenosť má v srdci, kuje

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2023

Príslovia 6,6-11 1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, 2 zaplietol si sa do slov svojich úst,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.5.2023

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalmy 98,1 Lukáš 19,37-40 37 Keď sa však už

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.5.2023

Príslovia 5,1-23 1 Syn môj, pozoruj moju múdrosť, nakloň si ucho k mojej rozumnosti, 2 aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery aby zachovali

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2023

Príslovia 4,20-27 20 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! 21 Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. 22 Lebo sú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.5.2023

Príslovia 4,10-19 10 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. 11 O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.5.2023

Príslovia 3,27-35 27 Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. 28 Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.5.2023

Príslovia 3,13-26 13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. 14 Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.5.2023

MÁJ Heslo mesiaca: Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. Príslovia 3,27 Príslovia 3,1-12 1 Syn môj,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.4.2023

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalmy 66,1) Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.4.2023

Príslovia 2,1-22 1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, 2 ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.4.2023

Príslovia 1,20-33 20 Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. 21 Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.4.2023

Príslovia 1,8-19 8 Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, 9 lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.4.2023

Príslovia 1,1-7 1 Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, 2 aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, 3 aby dosiahol poučenie o múdrom konaní,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.4.2023

Rímskym 16,17-27 17 Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktorému ste sa naučili. A

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.4.2023

Rímskym 16,1-16 1 Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa patrí na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.4.2023

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI (Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalmy 33,5) Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.4.2023

Rímskym 15,22-33 22 Preto som bol často hatený prísť k vám. 23 Teraz však, keď v týchto krajoch už niet pre mňa pole práce, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.4.2023

Rímskym 15,14-21 14 Aj ja som presvedčený o vás, bratia moji, že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní aj napomínať

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.4.2023

Rímskym 15,7-13 7 Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. 8 Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.4.2023

Rímskym 15,1-6 1 My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu. 2 Každý z nás nech myslí na svojho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.4.2023

Rímskym 14,13-23 13 Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať. 14 Viem, a som presvedčený

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.4.2023

Rímskym 14,1-12 1 Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2 Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.4.2023

1. nedeľa po Veľkej noci – QUASIMODOGENITI (Ako práve narodené deti. 1.Petra 2,2) Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.4.2023

Rímskym 13,8-14 8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.4.2023

Rímskym 13,1-7 1 Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 2 Kto

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.4.2023

Rímskym 12,17-21 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.4.2023

Rímskym 12,9-16 9 Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! 10 Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, 11 nebuďte

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.4.2023

Rímskym 12,1-8 1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.4.2023

2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,18

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.4.2023

1. slávnosť veľkonočná – Pascha – RESURRECTIO DOMINI Kristus hovorí: Bol som mŕtvy a, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.4.2023

Matúš 27,57-66 57 Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom. 58 Ten išiel k Pilátovi a prosil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.4.2023

VEĽKÝ PIATOK – Parasceve Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.4.2023

ZELENÝ ŠTVRTOK – Dies viridum Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalmy 111,4 Matúš 27,31-42 31 Keď sa Mu naposmievali, zvliekli

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.4.2023

Matúš 27,15-30 15 Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. 16 Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabbáš. 17 Keď sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.4.2023

Matúš 27,1-14 1 Na úsvite poradili sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmrtia. 2 Poviazali Ho teda, odviedli a vydali Pontskému

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.4.2023

Matúš 26,69-75 69 Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.4.2023

6. nedeľa pôstna – Kvetná – PALMARUM Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.4.2023

APRÍL Heslo mesiaca: Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Rímskym 14,9 Matúš 26,57-68 57 Tí však,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.3.2023

Matúš 26,47-56 47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.3.2023

Matúš 26,36-46 36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemani a povedal učeníkom: „Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 37 Vzal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.3.2023

Matúš 26,17-30 17 V prvý deň sviatku nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa: „Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.3.2023

Matúš 26,1-16 1 Keď Ježiš dokončil všetky tieto slová, povedal svojim učeníkom: 2 „Viete, že o dva dni nastáva Veľká noc a Syn človeka bude

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.3.2023

5. nedeľa pôstna – Smrtná – IUDICA (Obháj moje právo, Bože! Žalmy 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.3.2023

Rímskym 11,33-36 33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. 34 Veď kto poznal Pánovo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.3.2023

Rímskym 11,25-32 25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.3.2023

Rímskym 11,17-24 17 Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.3.2023

Rímskym 11,11-16 11 Pýtam sa teda: Vari sa tak potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich priestupok prišla spása pre pohanov, aby sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.3.2023

Rímskym 11,1-10 1 Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.3.2023

Rímskym 10,16-21 16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? 17 Teda viera je z počutia, počutie však skrze

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.3.2023

4. nedeľa pôstna – LAETARE (Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10) Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.3.2023

Rímskym 10,5-15 5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo Zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 No spravodlivosť z viery hovorí

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.3.2023

Rímskym 9,30-10,4 30 Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery; 31 ale Izrael, ktorý sa usiloval o

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.3.2023

Rímskym 9,14-29 14 Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. 15 Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.3.2023

Rímskym 9,6-13 6 To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. 7 Ani deťmi nie sú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.3.2023

Rímskym 9,1-5 1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom, 2 že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.3.2023

Rímskym 8,31-39 31 Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.3.2023

3. nedeľa pôstna – OKULI (Stále upieram oči na Hospodina. Žalmy 25,15) Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.3.2023

Rímskym 8,26-30 26 Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.3.2023

Rímskym 8,18-25 18 Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. 19 Lebo stvorenstvo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.3.2023

Rímskym 8,12-17 12 Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, 13 lebo ak žijete podľa tela, zomriete;

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.3.2023

Rímskym 8,1-11 1 A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. 2 Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.3.2023

Rímskym 7,14-25 14 Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. 15 Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.3.2023

Rímskym 7,7-13 7 Čo teda povieme? Je Zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou Zákona. Lebo žiadostivosť by

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.3.2023

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE (Pamätaj, Hospodin, na Svoje zľutovanie a milosť! Žalmy 25,6) No Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.3.2023

Rímskym 7,1-6 1 Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú Zákon —, že zákon panuje nad človekom, kým žije? 2 Vydatá žena je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.3.2023

Svetový modlitebný deň Rímskym 6,12-23 12 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti 13 ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.3.2023

Rímskym 6,1-11 1 Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? 2 Určite nie! Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.3.2023

MAREC Heslo mesiaca: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rímskym 8,35 Rímskym 5,12-21 12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.2.2023

Rímskym 5,6-11 6 Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. 7 Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.2.2023

Rímskym 5,1-5 1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.2.2023

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT (Keď Ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalmy 91,15) Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.2.2023

Rímskym 4,13-25 13 Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. 14 Veď ak sú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.2.2023

Rímskym 4,1-12 1 Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela? 2 Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.2.2023

Rímskym 3,27-31 27 Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. 28 Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.2.2023

Začiatok pôstneho obdobia Rímskym 3,21-26 21 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, 22 a to spravodlivosť Božia z

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.2.2023

Rímskym 3,9-20 9 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.2.2023

Rímskym 3,1-8 1 V čom je teda prednosť Žida, alebo aký úžitok má obriezka? 2 Veľký v každom ohľade! Predovšetkým to, že Židom boli zverené

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.2.2023

Predpôstna nedeľa – QUINQUAGESIMA ESTOMIHI (Buď mi opevnenou skalou! Žalmy 31,3) Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo