Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.6.2022

Sudcovia 8,22-35 22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.6.2022

Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3,30 Sudcovia 7,16 – 8,3 16 Rozdelil tristo mužov na

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.6.2022

Sudcovia 7,1-15 1 Jerubbaal, to jest Gideon, včasráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjáncov

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.6.2022

Sudcovia 6,33-40 33 Celý Midján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. 34 Vtedy zostúpil duch Hospodinov

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.6.2022

Sudcovia 6,25-32 25 V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.6.2022

Sudcovia 6,11-24 11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.6.2022

Lukáš 16,19-31 19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.6.2022

Sudcovia 6,1-10 1 Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom. 2 Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.6.2022

Sudcovia 5,1-31 Vtedy Debora a Bárák, Abínoámov syn, spievali: 2 Dobrorečte Hospodinovi za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.6.2022

Sudcovia 4,1-24 1 Po smrti Éhúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. 2 Preto ich Hospodin vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jábína,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.6.2022

Sudcovia 2,6-23 6 Keď Józua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. 7 Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.6.2022

Sudcovia 1,27 – 2,5 27 Menašše nevyhnal obyvateľov Bét-Šeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.6.2022

Sudcovia 1,1-3.17-21 1 Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina: Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom? 2 Hospodin odpovedal: Nech vytiahne

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.6.2022

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13 Rímskym 11,(32)33-36

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.6.2022

Veľpieseň 7,11 – 8,14 11 Ja patrím svojmu milému, za mnou sa nesie jeho žiadosť. 12 Poď, milý môj, vyjdeme do poľa, prenocujeme v dedinách.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.6.2022

Veľpieseň 6,1 – 7,10 1 Kam odišiel tvoj milý, ty, najkrajšia zo žien? Kam sa obrátil tvoj milý? Pohľadáme ho spolu s tebou. 2 Môj

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.6.2022

Veľpieseň 5,2-16 2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2022

Veľpieseň 4,1 – 5,1 1 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje – holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.6.2022

Veľpieseň 2,8 – 3,11 8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2022

2. slávnosť svätodušná Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Veľpieseň 1,1-2,7 1 …  2 Zľúbaj ma bozkami svojich

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.6.2022

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b Rímskym 8,1-2(3-9)10-11 1 Nieto teda teraz už

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.6.2022

Galatským 6,1-18 1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.6.2022

Galatským 5,16-26 16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2022

Galatským 5,1-15 1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! 2 Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.6.2022

JÚN Heslo mesiaca: Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť. Veľpieseň 8,6 Galatským

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.5.2022

Galatským 4,8-20 8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.5.2022

Galatským 4,1-7 1 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; 2 ale je pod poručníkmi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.5.2022

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI (Počúvaj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7) Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2022

Galatským 3,19-29 19 Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. 20 Ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.5.2022

Galatským 3,15-18 15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani nič k nej nepridáva. 16 A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.5.2022

Vstúpenie Krista Pána na nebo Ascensio Domini Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32 Skutky

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2022

Galatským 3,1-14 1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.5.2022

Galatským 2,11-21 11 Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.5.2022

Galatským 2,1-10 1 Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa. 2 A pohnutý zjavením

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.5.2022

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalm

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.5.2022

Galatským 1,10-24 10 Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.5.2022

Galatským 1,1-9 1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.5.2022

Jonáš 4,1-11 1 Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. 2 I modlil sa k Hospodinovi: Ó, Hospodine, či som nehovoril o tom, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.5.2022

Jonáš 3,1-10 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. 3 Jonáš vstal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.5.2022

Jonáš 2,1-11 1 Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; Jonáš bol v jej vnútri tri dni a tri noci. 2 I modlil sa zvnútra

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.5.2022

Jonáš 1,1-16 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.5.2022

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE (Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1) Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.5.2022

3.Jána 1-15 1 (Ja) starší – milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.5.2022

2.Jána 7-13 7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.5.2022

2.Jána 1-6 1 (Ja) starší – vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.5.2022

1.Jána 5,13-21 13 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A toto je dôvera, ktorú

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.5.2022

1.Jána 5,6-12 6 To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.5.2022

1.Jána 5,1-5 1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.5.2022

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1) Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.5.2022

1.Jána 4,17-21 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.5.2022

1.Jána 4,7-16 7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2022

1.Jána 4,1-6 1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.5.2022

1.Jána 3,19-24 19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, 20 že keď nás odsudzuje srdce, Boh je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.5.2022

1. Jána 3,11-18 11 Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. 12 Nie ako Kain, ktorý bol z toho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.5.2022

1.Jána 3,1-10 1 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.5.2022

MÁJ Heslo mesiaca: Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.4.2022

1.Jána 2,18-29 18 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.4.2022

1.Jána 2,12-17 12 Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre Jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.4.2022

1.Jána 2,7-11 7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.4.2022

1.Jána 2,1-6 1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.4.2022

1.Jána 1,5-10 5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.4.2022

1.Jána 1,1-4 1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.4.2022

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI (Ako práve narodené deti. 1.Petra 2,2) Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.4.2022

Ján 21,20-25 20 Obrátiac sa videl za sebou ísť učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa Mu pri večeri skláňal na hruď a povedal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.4.2022

Ján 21,15-19 15 Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.4.2022

Ján 21,1-14 1 Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.4.2022

Ján 20,24-31 24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.4.2022

Ján 20,19-23 19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.4.2022

2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: Bol som mŕtvy a, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie 1,18 Ján

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.4.2022

Ján 20,1-10 1 V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.4.2022

Biela sobota – Nocturna paschalis Ján 19,31-42 31 Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať telá, aby

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.4.2022

Veľký piatok – Parasceve Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.4.2022

Zelený štvrtok – Dies viridum.  Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4 Ján 19,6-16a 6 Ale ako veľkňazi a strážcovia

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.4.2022

Ján 19,1-5 1 Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.4.2022

Ján 18,28-40 28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.4.2022

Ján 18,12-27 12 Vtedy prápor vojska, veliteľ a židovskí sluhovia zlapali Ježiša, poviazali Ho 13 a viedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kaifášovi, ktorý

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.4.2022

6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM (Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma Svojou radou a potom do

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.4.2022

Ján 18,1-11 1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada; vošiel do nej On aj Jeho učeníci. 2 Toto

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.4.2022

Ján 17,20-26 20 Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci jedno boli; ako Ty,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.4.2022

Ján 17,11b-19 Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. 12 Kým som bol s nimi,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.4.2022

Ján 17,6-11a 6 Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.4.2022

Ján 17,1-5 1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, 2 ako

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.4.2022

Ján 16,23b-33 Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.4.2022

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať,ale slúžiť a dať

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.4.2022

Ján 16,16-23a 16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.4.2022

APRÍL Heslo mesiaca: Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: „Videla som Pána!“ a že tieto veci jej On povedal. Ján 20,18 Ján 16,5-15

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.3.2022

Ján 15,26-16,4 15:26 Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, 27 a aj vy budete svedčiť,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.3.2022

Ján 15,18-25 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.3.2022

Ján 15,9-17 9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. 10 Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.3.2022

Ján 15,1-8 1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.3.2022

4. nedeľa pôstna – LAETARE (Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10) Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.3.2022

Ján 14,27-31 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.3.2022

Ján 14,22-26 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.3.2022

Ján 14,15-21 15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.3.2022

Ján 14,8-14 8 Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9 Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.3.2022

Ján 14,1-7 1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.3.2022

Ján 13,36-38 36 Povedal Mu Šimon Peter: Pane, kam ideš? Ježiš odpovedal: Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.3.2022

3. nedeľa pôstna – OCULI (Stále upieram oči na Hospodina. Žalm 25,15) Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.3.2022

Ján 13,31-35 31 Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. 32 A keď je Boh oslávený v