Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Uvádíladislav.adamovic@me.com (Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň)

Všechny epizody

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.3.2022

Ján 12,20-26 20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.3.2022

Ján 12,12-19 12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.3.2022

Ján 12,1-11 1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili Mu tam pohostenie a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.3.2022

Ján 11,46-57 45 Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, 46 ale niektorí z nich odišli k

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.3.2022

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT (Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalm 91,15) Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.3.2022

Ján 11,28-45 28 A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej: Majster je tu a volá ťa. 29 Ako to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.3.2022

Ján 11,28-45 28 A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej: Majster je tu a volá ťa. 29 Ako to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.3.2022

Ján 11,28-45 28 A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej: Majster je tu a volá ťa. 29 Ako to

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.3.2022

Svetový modlitebný deň Ján 11,20-27 20 Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. 21 I povedala Marta Ježišovi: Pane,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.3.2022

Ján 11,11-19 11 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. 12 Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.3.2022

Začiatok pôstneho obdobia Ján 11,1-10 1 Bol jeden nemocný, Lazár z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. 2 Bola to Mária, ktorá pomazala

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.3.2022

MAREC Heslo mesiaca: V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.2.2022

Efezským 6,10-17 10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.2.2022

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Lukáš 18,31 Korintským 13,1-13 1 A

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.2.2022

Efezským 6,1-9 1 Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.2.2022

Efezským 5,21-33 21 Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.2.2022

Efezským 5,15-20 15 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.2.2022

Efezským 5,1-14 1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.2.2022

Efezským 4,25-32 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.2.2022

Efezským 4,17-24 17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18 zatemnení na rozume, odcudzení

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.2.2022

Efezským 4,17-24 17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18 zatemnení na rozume, odcudzení

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.2.2022

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Židom 3,15 Židom 4,12-13 12 Lebo slovo Božie je živé a mocné

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.2.2022

Efezským 4,11-16 11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.2.2022

Efezským 4,11-16 11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.2.2022

Efezským 4,7-10 7 Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. 8 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.2.2022

Efezským 4,1-6 1 Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 vo všetkej pokore, nežnosti

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.2.2022

Efezským 3,14-21 14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.2.2022

Efezským 3,1-13 1 Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov; 2 veď ste azda počuli o správe milosti Božej, ktorá mi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.2.2022

Efezským 2,11-22 11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.2.2022

Nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18b Filipským 2,12-13 12 A tak, moji

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.2.2022

Efezským 2,1-10 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.2.2022

Efezským 1,15-23 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.2.2022

Efezským 1,11-14 11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.2.2022

Efezským 1,7-10 7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.2.2022

Efezským 1,1-6 1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.2.2022

Józua 24,29-33 29 Po týchto udalostiach zomrel Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, keď mal stodesať rokov. 30 Pochovali ho na území jeho dedičného vlastníctva v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.2.2022

Posledná nedeľa po Zjavení Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú Jeho skutky pre ľudí. Žalm 66,5 2. Korintským 1,8-11 8 Nechceme totiž,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.2.2022

Józua 24,16-28 16 A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom! 17 Lebo Hospodin je náš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.2.2022

Józua 24,1-15 1 Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, 2 prehovoril

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.2.2022

Józua 23,1-16 1 Dlhý čas po tom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.2.2022

Józua 22,21-34 21 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše odpovedali predákom tisícov Izraela: 22 Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie a Izrael

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.2.2022

FEBRUÁR Heslo mesiaca: Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Efezským 4,26 Józua 22,1-20 1 Vtedy povolal Józua Rúbenovcov, Gádovcov i

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.2.2022

FEBRUÁR Heslo mesiaca: Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Efezským 4,26 Józua 22,1-20 1 Vtedy povolal Józua Rúbenovcov, Gádovcov i

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.1.2022

Józua 21,1-3.41-45 1 Tu pristúpili predstavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józuovi, synovi Núnovmu, i k predstaveným kmeňov Izraelcov 2 a hovorili s

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.1.2022

4. nedeľa po Zjavení Nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2b Korintským 4,6-10 6 Lebo Boh, ktorý povedal:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.1.2022

Józua 20,1-9 1 Hospodin prehovoril k Józuovi: 2 Povedz Izraelcom: Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby sa tam utiekal

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.1.2022

Józua 11,1-15 1 Keď sa chácórský kráľ Jábín o tom dopočul, poslal poslov k mádonskému kráľovi Jóbábovi, šimrónskemu kráľovi, achšáfskemu kráľovi 2 a ku kráľom,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.1.2022

Józua 10,1-15 1 Keď jeruzalemský kráľ Adónícedek počul, že Józua dobyl Aj a vykonal na ňom kliatbu – ako urobil s Jerichom a jeho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.1.2022

Józua 9,1-27 1 Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na Nížine a na celom pobreží Veľkého mora

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.1.2022

Józua 8,30-35 30 Vtedy postavil Józua Hospodinovi, Bohu Izraela, oltár na vrchu Ébal, 31 ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš Izraelcom, ako je napísané v knihe

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.1.2022

Józua 8,1-29 1 Hospodin povedal Józuovi: Neboj sa a nestrachuj! Vezmi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vystúp do Aja. Ajhľa, dávam ti

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.1.2022

3. nedeľa po Zjavení A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.1.2022

3. nedeľa po Zjavení A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.1.2022

Józua 7,1-26 1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Áchán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.1.2022

Józua 7,1-26 1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Áchán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.1.2022

Józua 6,11-27 11 Potom rozkázal obísť s truhlou Hospodinovou okolo mesta; obišli raz a zase prišli do tábora i prenocovali v ňom. 12 Včasráno Józua

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.1.2022

Józua 6,1-10 1 Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. 2 Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.1.2022

Józua 5,13-15 13 Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.1.2022

Józua 4,1-5,1 1 Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Józuovi: 2 Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jednom, 3 a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.1.2022

Józua 3,1-17 1 Včasráno Józua vstal; on i celý Izrael pohli sa zo Šittímu, prišli k Jordánu a prenocovali tam skôr, ako sa prebrodili.

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.1.2022

2. nedeľa po Zjavení Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Korintským 2,1-10 1 Aj ja, keď

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.1.2022

Józua 2,1-24 1 Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2022

Józua 1,1-18 1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 14.1.2022

Józua 1,1-18 1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 13.1.2022

Ján 4,43-54 43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 12.1.2022

Ján 4,27-42 27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo:

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2022

Ján 4,1-26 1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 11.1.2022

Ján 4,1-26 1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 10.1.2022

Ján 3,22-36 22 Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil. 23 I Ján krstil v Ainone blízko Salimu,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.1.2022

1. nedeľa po Zjavení Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14 Rímskym 12,1-8 1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.1.2022

Ján 3,1-21 1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.1.2022

Ján 2,13-25 13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.1.2022

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b Ján 2,1-12 1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.1.2022

Ján 1,35-51 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.1.2022

Ján 1,35-51 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.1.2022

Ján 1,29-34 29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten,

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.1.2022

Ján 1,19-28 19 A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b 1.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b 1.Jána

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 1.1.2022

 Heslo roka 2022: Ježiš Kristus hovorí: Kto prichádza ku Mne, toho neodoženiem. Ján 6, 37 JANUÁR Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: Poďte a

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.12.2021

Závierka občianskeho roka. Silvester V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16a Rimanom 8,31b-39 31  Keď Boh za nás, kto proti nám? 32

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.12.2021

Ján 1,9-13 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.12.2021

Ján 1,6-8 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.12.2021

Ján 1,6-8 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.12.2021

2. slávnosť vianočná To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Hebrejom 1,1-4(5-14) 1

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.12.2021

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Títovi

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.12.2021

Štedrý večer. Nocturna natalis Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.12.2021

Malachiáš 3,13-18 13 Prisilné sú mi vaše slová – vraví Hospodin – a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe? 14 Hovoríte: Daromné

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.12.2021

Malachiáš 3,6-12 6 Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. 7 Od čias svojich otcov ste sa

Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.12.2021

Malachiáš 2,17-3,5 17 Unavujete Hospodina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hospodinovi!