Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.5.2020

1.Timotejovi 6,11-16
11 Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť. 12 Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. 13 Pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý vyznal pred Pontským Pilátom dobré vyznanie, 14 prikazujem ti, aby si zachovával toto prikázanie nepoškvrnené, bez úhony, až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré nám v určenom čase ukáže ten blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Byť svedkom Ježiša. Timotej sa stal Pavlovým žiakom. Ako mladý duchovný čelil všelijakým tlakom, konfliktom a protestom zo strany cirkvi i okolitej kultúry na mieste, kde vykonával svoju misiu. Pavol, aby poskytol Timoteovi radu, povzbudenie a inštrukcie, poslal mu osobný a praktický list. Apoštol Pavol svoj list uzatvára výzvou, aby stál pevne vo viere a verne slúžil Tomu, ktorému uveril. Mladý Timotej dostal radu, aby sa vyhol všetkému, čo prináša zlé myšlienky alebo konanie. Táto výzva patrí rovnako aj pre nás. Možno sa často nachádzame v situácii, keď musíme odolávať opakujúcemu sa pokúšaniu, ktorému je potrebné vyhnúť sa – hádky, ohováranie, závisť atď. Viera a správna reakcia sú veľmi dôležité pre každého, kto túži v cirkvi úprimne slúžiť. Asi by nikdy Timotej nebol Božím spolupracovníkom a nikdy by v cirkvi toľko nevykonal, keby aj on nemal blízko seba tých, ktorí mu svedčili o Božej láske a boli mu vo viere príkladom. Ak sme rodičmi, pripomeňme si, že kresťanský domov môže mať hlboký vplyv na členov rodiny – verná matka a stará matka priviedli Timotea ku Kristovi. Veľkú zodpovednosť máme v tomto smere aj my. Buďme svedkami Pána Ježiša.
Modlitba: Ďakujeme, Bože za „Pavlov“ – starších ľudí skúsených v nasledovaní Ježiša. Prosíme, aby každý mal takéhoto svojho Pavla a aby dostával čisté Božie učenie, ktoré potrebuje pri svojej službe. Ďakujeme, že nás povolávaš do všeobecného kňazstva, preto máme slúžiť. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Andrea Lukačovská

Hospodin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Žalmy 5,4
V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Efežanom 6,18

Ezechiel 11,14-20 :: Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (Po)